Verwijzing

Wanneer er zorg bestaat omtrent de ontwikkeling van uw kind, kunt u, na een verwijzing door de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdarts of een medisch specialist, uw zoon of dochter aanmelden bij Praktijk Kind in Zicht. Wij hebben contracten afgesloten met alle gemeenten die vallen onder de regio West Brabant Oost (WBO). Dit zijn de gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Onderzoek en begeleiding wordt na verwijzing dan ook vergoed door de betreffende gemeente waar u woont.

Wij bieden onderzoek, advies en begeleiding bij specifieke hulpvragen van ouders, verzorgers of school. Er wordt altijd gestart met een intakegesprek om de hulpvraag samen helder in beeld te krijgen.

Onderzoek

De hulpvraag kan leiden tot een onderzoek. Onderdeel hiervan is onder andere een uitgebreide screening, een schoolobservatie of het inwinnen van informatie bij school of andere instellingen. Wij streven altijd naar een optimale samenwerking met alle betrokkenen. Uiteraard gebeurt dit alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

Praktijk Kind in Zicht biedt verschillende vormen van diagnostisch onderzoek, waaronder:

 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar gedragsproblematiek
 • Onderzoek bij vermoeden van leerproblematiek (dyslexie, dyscalculie, hoog- of minderbegaafdheid, Niet Verbale Leerstoornis (NLD)
 • Neuropsychologisch onderzoek (taal, aandacht en concentratie, geheugenvaardigheden, executieve functies (organiseren, plannen, werkgeheugen enz.)
 • Onderzoek ten behoeve van cluster 4 aanvraag
 • Schoolverlatersonderzoek
 • Second opinion onderzoek

  Advies en begeleiding

  Na het onderzoek worden de resultaten met u, en indien gewenst met de leerkracht en uw kind besproken. In ons adviesgesprek verkennen we aan de hand van de verkregen inzichten, de mogelijkheden van het systeem rondom het kind (ouders, school en andere betrokkenen). Praktijk Kind in Zicht begeleidt u op deze weg en geeft persoonlijk advies over het mogelijke begeleidings- of vervolgtraject.

 

 

Wij streven er in de eerste plaats naar om tot een hulpaanbod te komen dat aansluit op de eigen krachten van het kind en het gezin.Ook school en andere betrokkenen kunnen, indien u dat wenst, worden geïnformeerd en geadviseerd over hoe ze kunnen bijdragen aan een succesvolle begeleiding van uw kind. 

Van het onderzoek en advies wordt een schriftelijke rapportage gemaakt die u na afloop van het eindgesprek mee naar huis krijgt.

Therapie en behandeling

Praktijk Kind in Zicht biedt ook kortdurende behandeltrajecten aan op het gebied van verschillende ontwikkelings- en gedragsproblematieken, zoals executieve vaardigheden, faalangst, angst/somberheid, cognitieve gedragstherapie of psycho-educatie. Wanneer meer intensieve of langdurige therapie en/of behandeling nodig is, werken wij samen met een uitgebreid netwerk aan professionals naar wie wij kunnen doorverwijzen.